&1

 1. OSK przeprowadzi dla Kursanta szkolenie w zakresie Kursu Prawa Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 &2

 

 1. Cena kursu zawiera: badania lekarskie, szkolenie z Pierwszej Pomocy – odbywają się w wyznaczone poniedziałki godzina 18:00 do ok 21:30. Termin szkolenia Kursant ustala indywidualnie z biurem, materiały dydaktyczne, egzaminy wewnętrzne teoretyczny i pratyczny ( drugi praktyczny płatny), zajęcia teoretyczne oraz praktyczne ( kat. B – 30 godzin, kat. A 20 godz). Cena kursu obowiązuje przez rok od dnia podpisania umowy.
 2. Zasady płatności za szkolenie określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Rozszerzenie szkolenia ponad Ustawowy zakres jest dodatkowo płatne, zgodnie z cennikiem jazd doszkalających.
 4. Opłata dodatkowa, w kwocie 60 PLN, za każdą godzinę szkolenia zostanie naliczona w przypadku : - Kursant nie stawi się na jazdy- Kursant spóźni się na jazdy powyżej 15 minut (Instruktor oczekuje max 15 minut).
 5. - Kursant uiszcza opłatę za ponowny egzamin wewnętrzny praktyczny 60 PLN ( pierwszy egzamin wewnętrzny w cenie szkolenia)
 6. Zagubienie lub zniszczenie przez Kursanta Karty Jazd wiąże się z opłatą 100 PLN za wystawienie duplikatu.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu nie są zwracane koszta za badania lekarskie, odbyte szkolenie teoretyczne oraz odbytą część szkolenia praktycznego plus materiały dydaktyczne
 8. - Kursant stawi się na jazdy bez ważnego dokumentu tożsamości
 9. - zajęcia praktyczne gdy nie zostaną odwołane najpóźniej do godziny 14.00 poprzedniego dnia roboczego ( poniedziałek - piątek

&3

 

Rozwiązanie umowy przez OSK może nastąpić, jeżeli:

 1. Opóźnienie w płatności chociażby części wynagrodzenia OSK z tytułu prowadzenia kursu będzie przekraczało 60 dni,
 2. OSK zakończy działalność regulowaną w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 3. Kursant nie będzie się stosować do zaleceń Instruktora.

 &4

 

REJESTRACJA PRZEBIEGU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO – JAZDY

Przebieg szkolenia praktycznego - jazdy na prawo jazdy kategorii B, zgodnie z Art. 54 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r.Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978, rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu.

Zarejestrowany obraz i dźwięk, zgodnie z Art. 54ust. 2 w/w Ustawy może być przechowywany w OSK Expert Elżbieta Tymińska na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres 1 dnia od dnia przeprowadzonego szkolenia praktycznego - jazd.

 

&5

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, a także, w zależności od szkolenia objętego umową, ustawa o kierujących pojazdami lub ustawa o transporcie drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

 &6

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 

Załącznik nr 1

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatność za kurs nastąpi gotówką / przelewem na konto 14114020040000300262653025

W przypadku płatności w ratach płatność będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem:

 I rata w wysokości 500 zł płatna przy podpisaniu umowy

 II rata w wysokości 600. zł płatna do 6 godziny jazd

 III rata w wysokości pozostałej kwoty płatna do 15 godziny jazd

  

Back to top