jazdy doszkalajace warszawa
Previous Next

Regulamin OSK EXPERT- Kurs  Prawo Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B

&1 - Szkolenie

1. OSK przeprowadzi dla Kursanta szkolenie w zakresie Kursu Prawa Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&2 -Regulamin szkolenia

1. Cena kursu zawiera badanie lekarskie (z pominięciem kategorii B po B1):

a)w przypadku opcji stacjonarnej: zajęcia z Przepisów Prawa Ruchu Drogowego, zajęcia z Pierwszej Pomocy, część praktyczną, egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki (pierwsze podejścia);

b)w przypadku opcjo online: zajęcia z Pierwszej Pomocy, część praktyczną, egzamin wewnętrzny z  praktyki (pierwsze podejście).

2. Rozszerzenie szkolenia praktycznego ponad ustawowy zakres jest dodatkowo płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem jazd doszkalających w OSK (znajdującym się na oficjalnej stronie internetowej https://www.expert-szkola.pl/ ).

3. Opłata dodatkowa w kwocie 30 zł (brutto) za każdą godzinę szkolenia zostanie naliczona w przypadku kiedy Kursant:

 a) nie zda w pierwszym zaplanowanym terminie egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub nie stawi się na niego (każdy kolejny termin egzaminu jest odpłatny).

4. Opłata dodatkowa w kwocie 90 zł (brutto) za każdą godzinę szkolenia zostanie naliczona w przypadku kiedy Kursant:

 a) nie odwoła zajęć praktycznych najpóźniej do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne);

 b) nie stawi się na zaplanowany termin jazd;

c) stawi się na jazdy bez (ważnego) dokumentu tożsamości;

d) spóźni się na jazdy powyżej 15 minut;

 e) nie zda w pierwszym zaplanowanym terminie egzaminu wewnętrznego praktycznego lub nie stawi się na niego (każdy kolejny termin egzaminu jest odpłatny).

5. W przypadku zagubienia lub znaczącego zniszczenia (przedarcie, zalanie, itp.) karty przeprowadzonych zajęć lub egzaminu wewnętrznego praktycznego – należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł brutto (duplikat dokumentów).

6. W przypadku zgubienia lub znaczącego zniszczenia (przedarcie, zalanie, itp.) orzeczenia lekarza – należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł brutto (duplikat orzeczenia lekarskiego).

7.Pierwsza Pomoc – kurs ten jest obowiązkowy i odbywa się w innym terminie niż zajęcia z zakresu ruchu drogowego. Kurs należy zrealizować PRZED przystąpieniem do egzaminów wewnętrznych. Kursant INDYWIDULANIE planuje termin szkolenia (telefonicznie z biurem lub osobiście w biurze). Brak obecności na obowiązkowym kursie z zakresu Pierwszej Pomocy to koszt 90 zł brutto. Obecność na zajęciach można odwołać do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne).

8. Cena oraz warunki niniejszej umowy obowiązują przez rok od podpisania.

&3 - Zasady płatności

Płatność za kurs należy uiścić gotówką w biurze lub przelewem na konto.

 

Dane do przelewu:

Nr konta: 14 1140 2004 0000 3002 6265 3025

Expert Szkoła Jazdy, ul. Świętokrzyska 18 lok 132, 00-052 Warszawa

W tytule przelewu: imię i nazwisko Kursanta

Kategoria B:

W przypadku płatności ratalnej(brak kosztów dodatkowych wynikających z rozłożenia kosztów na raty) – płatność będzie realizowana zgodnie z podanym harmonogramem:

  • I rata w wysokości minimum 1200 zł – płatna w dniu podpisania umowy (lub w dniu badania lekarskiego)
  • II rata w wysokości minimum 1200 zł – płatna przed planowaniem harmonogramu szkolenia praktycznego
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty z kursu – płatna do 15 godziny jazd

W przypadku kategorii B po B1 płatność należy uregulować w całości w dniu podpisania umowy.

 

Kategoria A:

W przypadku płatności ratalnej(brak kosztów dodatkowych wynikających z rozłożenia kosztów na raty) – płatność będzie realizowana zgodnie z podanym harmonogramem:

  • I rata w wysokości minimum 1200 zł – płatna w dniu podpisania umowy (lub w dniu badania lekarskiego)
  • II rata w wysokości minimum 1200 zł – płatna przed planowaniem harmonogramu szkolenia praktycznego
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty z kursu – płatna do 10 godziny jazd

W przypadku kategorii A po A2 lub A2 po A1 płatność należy uregulować w całości w dniu podpisania umowy.

 

&4 - Zakończenie szkolenia

1. Rozwiązanie umowy przez OSK może nastąpić w przypadku gdy:

 a) OSK zakończy działalność regulowaną w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;

b) Opóźnienie w płatnościach Kursanta (jej części lub całości) z tytułu prowadzenia kursu będzie przekraczało 60 dni;

c) Kursant nie będzie się stosować do poleceń Instruktora Prowadzącego;

 d) Kursant nie rozpocznie szkolenia teoretycznego lub praktycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - tym samym wniesione płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez OSK kosztów;

 e) Kursant zaniecha kontynuację szkolenia w ciągu 24 miesięcy od ostatniej aktywności (udział w wykładach lub jazdy) – tym samym wniesione płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez OSK kosztów.

2. W przypadku dobrowolnej rezygnacji Kursanta z dalszego szkolenia – dotychczasowe poniesione przez Kursanta koszty zostaną zwrócone proporcjonalnie do etapów zrealizowanego kursu. Odebranie dokumentów będzie możliwe maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji.

 

&5 - Rejestracja przebiegu szkolenia praktycznego (dotyczy kategorii B)

Przebieg szkolenia praktycznego (jazdy w kategorii B) zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw 2017 nr poz. 978) rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu. Zarejestrowany obraz i dźwięk, zgodnie z Art. 54 ust. 2 w/w Ustawy może być przechowywany w OSK Expert Elżbieta Tymińska na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych przez okres 1 dnia od dnia przeprowadzonego szkolenia praktycznego.

 

&6 - Strój ochronny - zajęcia praktyczne (dotyczy kategorii A)

Kursant jest zobowiązany do posiadania na każdych zajęciach praktycznych własnego kasku ochronnego. Dodatkowo zalecamy następujące elementy ubioru: rękawiczki, buty chroniące kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem.

 

&7 - Podstawy prawne

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Prawach Konsumenta, a także w zależności od szkolenia objętego umową – Ustawa o Kierujących Pojazdami lub Ustawa o Transporcie Drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami Umowy w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe – spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.


Regulamin OSK EXPERT- usługa jazdy doszkalające

&1- Doszkalanie

1. OSK przeprowadzi dla Kursanta* doszkalanie w zakresie kategorii : A1, A2, A, B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

&2 -Regulamin usługi

Za datę zakupu uważa się, dzień otrzymania wiadomości sms z terminami i szczegółami, ustalonymi telefonicznie z biurem/ Instruktorem.

1.Jazdy umawiane są telefonicznie z pracownikiem jednego z 3 biur lub bezpośrednio z Instruktorem.

2. Potwierdzeniem zaplanowania harmonogramu jazd jest przesłana po rozmowie telefonicznej wiadomość SMS prze pracownika Biura.

3. Aktualny cennik jazd znajduję się na oficjalnej stronie Ośrodka :https://www.expert-szkola.pl/.

4.Płatności za jazdy doszkalające można opłacić w jednym z biur gotówką, gotówką u Instruktora w dniu jazd lub przelewem.

5. Płatność za pakiet należy uregulować jednorazowo- brak możliwości zapłaty za pakiet w ratach.

6. Płatność za jazdy doszkalające przelewem musi zostać uregulowana maksymalnie 1 dzień roboczy przed zaplanowanymi jazdami- tak, aby przelew był zaksięgowany w Ośrodku w dniu jazd.

7.Jazdy opłacone przepadają w przypadku kiedy:

-a) osoba nie stawi się we wskazanym terminie na jazdy;

-b) stawi się na jazdy bez (ważnego) dokumentu tożsamości oraz prawa jazdy ( dotyczy,jeżeli osoba, posiada prawo jazdy).

8. Zwroty za nieodbyte lub odwołane zgodnie z regulaminem OSK jazdy dokonywane są metodą,którą zostały opłacone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia prośby o zwrot (zwrot gotówkowy w biurze lub zwrot na podany numer konta, w zależności od metody płatności).

9. Kursant* zobowiązany jest do podania danych takich jak numer PKK- Profil Kandydata na Kierowcę oraz data urodzenia celem zaewidencjonowania go w systemie. Bez powyższych danych doszkalanie nie może się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami zaewidencjonowania osoby na kurs uzupełniający.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

OSOBA KORZYSTAJĄCA Z JAZD DOSZKALAJĄCYCH, KTÓRA POSIADA PRAWO JAZDY W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ W ŚWIETLE PRAWA JEST TRAKTOWANA JAKO OSOBA KIERUJĄCA POJAZD, NIE JAKO OSOBA SZKOLĄCA SIĘ. (Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1)

kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju - należy przez to rozumieć odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.);)

 

&3 - Zasady odwoływania zaplanowanych jazd doszkalających

1. Kursant * może odwołać jazdy doszkalające zgodnie z regulaminem OSK najpóźniej do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne).

2. Kursana *,który nie zjawił się na zaplanowanych jazdach lub nie odwołał ich zgodnie z regulaminem automatycznie traci możliwość skorzystania z usługi ( kolejne zaplanowane jazdy zostają anulowane).

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

Jeżeli osoba chce skorzystać z naszych usług, może to zrobić dopiero po opłaceniu usługi z góry (gotówką w biurze lub przelewem).

&4- Wykupione jazdy doszkalające są ważne oraz możliwe do zrealizowania przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie 6 miesięcy, zwroty nie będą realizowane.

&5 - Podstawy prawne

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Prawach Konsumenta, a także w zależności od szkolenia objętego umową – Ustawa o Kierujących Pojazdami lub Ustawa o Transporcie Drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami Umowy w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe – spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 

Regulamin OSK EXPERT- promocja Dzień Kobiet 8 godz. jazd doszkalających, wykłady gratis

Promocja trwa od 08-03-2024 do 15-03-2024 do godz. 20:00

 

Promocja pozwala na zakup 8 godzin jazd doszkalających w cenie 800zł- możliwość wyboru skrzyni manualnej lub automatycznej.

 

Uczestnik owych doszkalań, ma możliwość uczestniczyć w wykładach stacjonarnych GRATIS po uprzednim dopisaniu się do listy poprzez kontakt z biurem.

 

Szkolenie  praktyczne oraz teoretyczne odbywa się zgodnie z ustawą oraz regulaminem OSK Expert ; https://www.expert-szkola.pl/regulamin-osk
Back to top