szkoła jazdy warszawa
prawo jazdy warszawa
Previous Next

Regulamin OSK EXPERT- Kurs  Prawo Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B

&1 - Szkolenie

1. OSK przeprowadzi dla Kursanta szkolenie w zakresie Kursu Prawa Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&2 -Regulamin szkolenia

1. Cena kursu zawiera badanie lekarskie (z pominięciem kategorii B po B1):

a)w przypadku opcji stacjonarnej: zajęcia z Przepisów Prawa Ruchu Drogowego, zajęcia z Pierwszej Pomocy, część praktyczną, egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki (pierwsze podejścia);

b)w przypadku opcjo online: zajęcia z Pierwszej Pomocy, część praktyczną, egzamin wewnętrzny z  praktyki (pierwsze podejście).

2. Rozszerzenie szkolenia praktycznego ponad ustawowy zakres jest dodatkowo płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem jazd doszkalających w OSK (znajdującym się na oficjalnej stronie internetowej https://www.expert-szkola.pl/ ).

3. Opłata dodatkowa w kwocie 30 zł (brutto) za każdą godzinę szkolenia zostanie naliczona w przypadku kiedy Kursant:

 a) nie zda w pierwszym zaplanowanym terminie egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub nie stawi się na niego (każdy kolejny termin egzaminu jest odpłatny).

4. Opłata dodatkowa w kwocie 90 zł (brutto) za każdą godzinę szkolenia zostanie naliczona w przypadku kiedy Kursant:

 a) nie odwoła zajęć praktycznych najpóźniej do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne);

 b) nie stawi się na zaplanowany termin jazd;

c) stawi się na jazdy bez (ważnego) dokumentu tożsamości;

d) spóźni się na jazdy powyżej 15 minut;

 e) nie zda w pierwszym zaplanowanym terminie egzaminu wewnętrznego praktycznego lub nie stawi się na niego (każdy kolejny termin egzaminu jest odpłatny).

5. W przypadku zagubienia lub znaczącego zniszczenia (przedarcie, zalanie, itp.) karty przeprowadzonych zajęć lub egzaminu wewnętrznego praktycznego – należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł brutto (duplikat dokumentów).

6. W przypadku zgubienia lub znaczącego zniszczenia (przedarcie, zalanie, itp.) orzeczenia lekarza – należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł brutto (duplikat orzeczenia lekarskiego).

7.Pierwsza Pomoc – kurs ten jest obowiązkowy i odbywa się w innym terminie niż zajęcia z zakresu ruchu drogowego. Kurs należy zrealizować PRZED przystąpieniem do egzaminów wewnętrznych. Kursant INDYWIDULANIE planuje termin szkolenia (telefonicznie z biurem lub osobiście w biurze). Brak obecności na obowiązkowym kursie z zakresu Pierwszej Pomocy to koszt 90 zł brutto. Obecność na zajęciach można odwołać do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne).

8. Cena oraz warunki niniejszej umowy obowiązują przez rok od podpisania.

&3 - Zasady płatności

Płatność za kurs należy uiścić gotówką w biurze lub przelewem na konto.

 

Dane do przelewu:

Nr konta: 14 1140 2004 0000 3002 6265 3025

Expert Szkoła Jazdy, ul. Świętokrzyska 18 lok 132, 00-052 Warszawa

W tytule przelewu: imię i nazwisko Kursanta

Kategoria B:

W przypadku płatności ratalnej(brak kosztów dodatkowych wynikających z rozłożenia kosztów na raty) – płatność będzie realizowana zgodnie z podanym harmonogramem:

  • I rata w wysokości minimum 800 zł – płatna w dniu podpisania umowy (lub w dniu badania lekarskiego)
  • II rata w wysokości minimum 1000 zł – płatna przed planowaniem harmonogramu szkolenia praktycznego
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty z kursu – płatna do 15 godziny jazd

W przypadku kategorii B po B1 płatność należy uregulować w całości w dniu podpisania umowy.

 

Kategoria A:

W przypadku płatności ratalnej(brak kosztów dodatkowych wynikających z rozłożenia kosztów na raty) – płatność będzie realizowana zgodnie z podanym harmonogramem:

  • I rata w wysokości minimum 800 zł – płatna w dniu podpisania umowy (lub w dniu badania lekarskiego)
  • II rata w wysokości minimum 1000 zł – płatna przed planowaniem harmonogramu szkolenia praktycznego
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty z kursu – płatna do 10 godziny jazd

W przypadku kategorii A po A2 lub A2 po A1 płatność należy uregulować w całości w dniu podpisania umowy.

 

&4 - Zakończenie szkolenia

1. Rozwiązanie umowy przez OSK może nastąpić w przypadku gdy:

 a) OSK zakończy działalność regulowaną w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;

b) Opóźnienie w płatnościach Kursanta (jej części lub całości) z tytułu prowadzenia kursu będzie przekraczało 60 dni;

c) Kursant nie będzie się stosować do poleceń Instruktora Prowadzącego;

 d) Kursant nie rozpocznie szkolenia teoretycznego lub praktycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - tym samym wniesione płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez OSK kosztów;

 e) Kursant zaniecha kontynuację szkolenia w ciągu 24 miesięcy od ostatniej aktywności (udział w wykładach lub jazdy) – tym samym wniesione płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez OSK kosztów.

2. W przypadku dobrowolnej rezygnacji Kursanta z dalszego szkolenia – dotychczasowe poniesione przez Kursanta koszty zostaną zwrócone proporcjonalnie do etapów zrealizowanego kursu. Odebranie dokumentów będzie możliwe maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji.

 

&5 - Rejestracja przebiegu szkolenia praktycznego (dotyczy kategorii B)

Przebieg szkolenia praktycznego (jazdy w kategorii B) zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw 2017 nr poz. 978) rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu. Zarejestrowany obraz i dźwięk, zgodnie z Art. 54 ust. 2 w/w Ustawy może być przechowywany w OSK Expert Elżbieta Tymińska na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych przez okres 1 dnia od dnia przeprowadzonego szkolenia praktycznego.

 

&6 - Strój ochronny - zajęcia praktyczne (dotyczy kategorii A)

Kursant jest zobowiązany do posiadania na każdych zajęciach praktycznych własnego kasku ochronnego. Dodatkowo zalecamy następujące elementy ubioru: rękawiczki, buty chroniące kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem.

 

&7 - Podstawy prawne

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Prawach Konsumenta, a także w zależności od szkolenia objętego umową – Ustawa o Kierujących Pojazdami lub Ustawa o Transporcie Drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami Umowy w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe – spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.


Regulamin OSK EXPERT- usługa jazdy doszkalające

&1- Doszkalanie

1. OSK przeprowadzi dla Kursanta* doszkalanie w zakresie kategorii : A1, A2, A, B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

 

&2 -Regulamin usługi

1.Jazdy umawiane są telefonicznie z pracownikiem jednego z 3 biur lub bezpośrednio z Instruktorem.

2. Potwierdzeniem zaplanowania harmonogramu jazd jest przesłana po rozmowie telefonicznej wiadomość SMS prze pracownika Biura.

3. Aktualny cennik jazd znajduję się na oficjalnej stronie Ośrodka : https://www.expert-szkola.pl/.

4.Płatności za jazdy doszkalające można opłacić w jednym z biur gotówką, gotówką u Instruktora w dniu  jazd lub przelewem.

5. Płatność za pakiet należy uregulować jednorazowo- brak możliwości zapłaty za pakiet w ratach.

6. Płatność za jazdy doszkalające przelewem musi zostać uregulowana maksymalnie 1 dzień roboczy przed zaplanowanymi jazdami- tak, aby przelew był zaksięgowany w Ośrodku w dniu jazd.

7.Jazdy opłacone przepadają  w przypadku kiedy:

-a) osoba nie stawi się we wskazanym terminie na jazdy;

-b) stawi się na jazdy bez (ważnego) dokumentu tożsamości lub prawa jazdy.

8. Zwroty za nieodbyte lub odwołane zgodnie z regulaminem OSK jazdy dokonywane są metodą którą zostały opłacone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia prośby o zwrot (zwrot gotówkowy w biurze lub zwrot na podany numer konta).

9. Kursant* zobowiązany jest do podania danych takich jak numer PKK- Profil Kandydata na Kierowcę oraz data urodzenia celem zaewidencjonowania go w systemie. Bez powyższych danych doszkalanie nie może się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami zaewidencjonowania osoby na kurs uzupełniający.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

 

&3 - Zasady odwoływania zaplanowanych jazd doszkalających

1. Kursant * może odwołać jazdy doszkalające zgodnie z regulaminem OSK najpóźniej do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego (poniedziałek – piątek, wyłączając również dni świąteczne).

2. Kursana *, który nie zjawił się na zaplanowanych jazdach lub nie odwołał ich zgodnie z regulaminem automatycznie traci możliwość skorzystania z usługi ( kolejne zaplanowane jazdy zostają anulowane). 

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi jazd doszkalających.

Jeżeli osoba chce skorzystać z naszych usług, może to zrobić dopiero po opłaceniu usługi z góry (gotówką w biurze lub przelewem).

&4- Wykupione jazdy doszkalające są ważne oraz możliwe do zrealizowania przez okres 12 miesięcy od dnia zaplanowania jazd.

&5 - Podstawy prawne

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Prawach Konsumenta, a także w zależności od szkolenia objętego umową – Ustawa o Kierujących Pojazdami lub Ustawa o Transporcie Drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami Umowy w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe – spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 

Regulamin OSK EXPERT – usługa podstawienia auta na egzamin państwowy- pojazd z automatyczną skrzynią biegów

&1- Zasady umawiania usługi

1. Kursant* zobowiązany jest nim umówi termin egzaminu państwowego w jednym z Ośrodków WORD (na terenie Warszawy- WORD RADAROWA, WORD BEMOWO, WORD ODLEWNICZA), aby dowiedzieć się czy we wskazanych terminach auto jest dostępne i jego podstawienie jest możliwe- kontakt telefoniczny z jednym z biur.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi podstawienia auta na egzamin państwowy.

&2- Płatności

1.Cena za usługę podstawienia auta dostępna jest na oficjalnej stronie Ośrodka: https://www.expert-szkola.pl/.

2.Płatności można dokonać w biurze gotówką lub u Instruktora w dniu egzaminu państwowego gotówką.

&3- Wniosek

1. Kursant* zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o podstawienie auta na egzamin państwowy we własnym zakresie- wniosek można odebrać w jednym z biur lub bezpośrednio u Instruktora.

*rozumiane również, jako osoba korzystająca z usługi podstawienia auta na egzamin państwowy.Regulamin OSK EXPERT- voucher

&1- Zasady zakupu

1.Voucher jest wydawany w jednym z biur w formie fizycznej.

2.Voucher jest usługą imienną, w związku z czym może z niej korzystać tylko osoba widniejąca na voucherze.

3.Opłatę za kurs lub jazdy doszkalające należy uregulować jednorazowo z góry ( gotówką w biurze lub przelewem).

3.Przebieg w przypadku jazd doszkalających lub kursu zakupionego w postaci voucheru jest zawarty w Regulaminie OSK EXPERT- usługa jazdy doszkalające oraz Regulamin OSK EXPERT- Kurs  Prawo Jazdy Kategorii : A1, A2, A, B.

&3- Voucher od dnia wydania (daty na voucherze) jest możliwy do wykorzystania przez 12 miesięcy.

&3- Cennik

1.Aktualny cennik jazd znajduję się na oficjalnej stronie Ośrodka : https://www.expert-szkola.pl/.

 

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĘTA 2023 W EXPERCIE

 

1)  PROMOCJA „Masz zakończony kurs, a nie masz nadal prawa jazdy”

-oferta obowiązuje od 01-12-2023 do 06-12-2023 włącznie;

-oferty nie łączą się;

- każdy uczestnik promocji, może skorzystać z niej jednorazowo;

-jazdy są ustalane zgodnie z możliwościami logistycznymi OSK Expert Elżbieta Tymińska przez BIURO;

- warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnego pakietu jazd doszkalających lub godziny doszkalające (aktualny cennik na stronie internetowej) do którego dodana będzie 1h jazd GRATIS;

-uczestnik może skorzystać z jazd tylko po przesłaniu numeru PKK oraz daty urodzenia;

- oferta obowiązuje osoby, które już podpisały umowę z OSK Expert Elżbieta Tymińska oraz osoby z zewnątrz.

 

2) PROMOCJA „Wciąż nie możesz zdać egzaminu państwowego teoretycznego?” 

-oferta obowiązuje od 01-12-2023 do 29-12-2023 włącznie;

-oferty nie łączą się;

- każdy uczestnik promocji, może skorzystać z niej jednorazowo;

- warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnego pakietu jazd doszkalających lub godziny doszkalające (aktualny cennik na stronie internetowej )do którego dodana będzie możliwość uczestnictwa w wykładach stacjonarnych zaplanowanych przez OSK Expert Elżbieta Tymińska GRATIS;

- oferta obowiązuje osoby, które już podpisały umowę z OSK Expert Elżbieta Tymińska oraz osoby z zewnątrz;

 

3) PROMOCJA „Jesteś przed egzaminem praktycznym  lub masz długą przerwę za kółkiem?” 

-oferta obowiązuje od 01-12-2023 do 15-12-2023 włącznie;

-oferty nie łączą się;

- każdy uczestnik promocji, może skorzystać z niej jednorazowo;

-oferta obowiązuje do końca jej trwania lub „do wyczerpania zapasów” – dla 100 pierwszych osób;

-promocja upoważnia osobę do skorzystania z 4h jazd doszkalających w cenie 450zł;

-uczestnik może skorzystać z jazd tylko po przesłaniu numeru PKK oraz daty urodzenia (dotyczy osób, które nie posiadają prawa jazdy);

-jazdy są ustalane zgodnie z możliwościami logistycznymi OSK Expert Elżbieta Tymińska przez BIURO;

- oferta obowiązuje osoby, które już podpisały umowę z OSK Expert Elżbieta Tymińska oraz osoby z zewnątrz.

 

4) PROMOCJA „Jesteś naszym uczniem, prześlij nam filmik z jazd i oznacz nas na social mediach”

Biorąc udział w tej promocji jednocześnie akceptuje Pan/Pani zgodę na udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb OSK EXPERT ELŻBIETA TYMIŃSKA (DLA POTRZEB MARKETINGOWYCH FIRMY OSK EXPERT ELŻBIETA TYMIŃSKA NIP; 759-128-58-53);

-oferta obowiązuje od 01-12-2023 do 02-01-2024 włącznie;

-oferty nie łączą się;

- każdy uczestnik promocji, może skorzystać z niej jednorazowo;

- warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie do biura (na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub zgłoszenie się poprzez social media filmiku lub zdjęcia z jazd, wykładów lub egzaminu państwowego z oznaczeniem OSK EXPERT ELŻBIETA TYMIŃSKA w zamian za 2h jazd doszkalających GRATIS.

-jazdy są ustalane zgodnie z możliwościami logistycznymi OSK Expert Elżbieta Tymińska przez BIURO;

- oferta obowiązuje osoby, które już podpisały umowę z OSK Expert Elżbieta Tymińska oraz osoby z zewnątrz;
Back to top